EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Beth yw’r ffordd orau o sicrhau bod yr aelodau o staff yn defnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg?

Mae defnyddio'r iaith tu allan i’r dosbarth yn hanfodol. Rydym yn annog cyflogwyr i ddefnyddio’r Cynlluniau Dysgu Unigol rydym yn darparu i bob dysgwr yn eu harfarniadau blynyddol er mwyn sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro a’i annog gan eu rheolwyr llinell. Rydym yn rhedeg rhaglen Dysgu Anffurfiol cynhwysfawr sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol, addysgol ac allgyrsiol er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn defnyddio eu sgiliau newydd. Rydym hefyd yn gallu cynnig cymorth drwy sefydlu rhaglen fentora yn eich gweithle a fydd yn eich cynorthwyo i’w hannog i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

Faint o Gymraeg gall un person ddysgu mewn cwrs 5 awr neu 10 awr?

Ni fydd unigolion yn rhugl ar ôl cyrsiau byr, yn sicr, ond maent yn gallu dysgu sgiliau pendant a mesurol ar gwrs Cyfarch a fydd yn eu galluogi i ateb y ffôn, cyfarch a rhoi cyfarwyddiadau i ymwelwyr ayb. Mae lefelau gwahanol o ruglder ym mhob iaith ac er mai’r cam cyntaf yw cyrsiau fel hyn, maent yn bendant yn werth chweil.

Beth yw’r ffordd gyflyma o ‘greu’ siaradwyr Cymraeg?

Mae dysgu unrhyw iaith yn cymryd amser ac ymrwymiad. Er hyn mae gan nifer o sefydliadau adnoddau dynol ‘cuddiedig’ h.y. aelodau o staff sydd â chryn dipyn o sgiliau Cymraeg ond sydd ddim bob amser yn cael eu defnyddio’n effeithiol. Yn aml, mae’n fwy ymarferol ac yn fwy effeithiol o ran arian i ganolbwyntio ar yr unigolion hyn yn hytrach na chreu dosbarthiadau mawr o ddechreuwyr pur. O ran y cyrsiau eu hunain, mae’n wir mai’r fwyaf o oriau cyswllt y maent yn eu cael, y gorau. Gellir cyflawni llawer mwy mewn 3-4 awr yr wythnos na mewn un awr, a’r cyflyma mae pobl yn dysgu y mwyaf buddiol byddant i’ch sefydliad.

What’s the quickest way to ‘produce’ Welsh speakers?

Learning any language takes time and commitment. However many organisations will have ‘hidden’ human resources i.e. staff members with a reasonable amount of Welsh language skills that are not at present utilised. It is often better both practically and in terms of cost effectiveness to concentrate on these individuals rather than start large classes of pure beginners. From the standpoint of the courses themselves the simple fact is the more contact hours that people have in any given time the better. So much more can be achieved in 3-4 hours a week than in one hour and the quicker people learn the more useful they will be to your organisation in real terms.

How much Welsh can a person learn in a 5 or 10 hour course?

Certainly individuals will not be fluent after a short course but they can acquire definite and measurable skills on say a Meet & Greet course which will enable them to answer the phone, greet and give directions to visitors etc. There are different levels of fluency in any language and whilst such courses are the first step they are nonetheless worthwhile in their own right. Short courses can also be seen as a ‘taster’ where employers can assess which individuals really are keen about learning the language.

What’s the best way to ensure that staff members use their Welsh language skills?

Using a language outside the classroom is vital. We encourage employers to utilise the Individual Learning Plans that we provide to all learners in annual staff appraisals so that progress can be monitored and encouraged by line managers. We run an extensive Informal Learning programme which provides extra-curricular educational and social activities in order to ensure that learners utilise their new found skills. We can also assist you in establishing Mentoring schemes in your workplace which will assist in encouraging them to use their Welsh in the workplace.