EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

News

Facebook

Friday, 11 April, 2014

Hwre! Dyn ni wedi cyrraedd 2,000 o ddilynwyr ar Facebook. Diolch yn fawr am hoffi ein tudalen.
Hooray! We've reached 2,000 followers on Facebook. Thank you for liking our page.
http://www.facebook.com/learnwelsh

Cymhwyster Cenedlaethol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Friday, 21 March, 2014

Eisiau bod yn diwtor? Oes diddordeb gyda chi yn y Cymhwyster Cenedlaethol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion?

Bydd y cwrs yn rhedeg dros ddwy flynedd (Mai 2014-Mai 2016). Bydd y cwrs yn dechrau gyda sesiynau wyneb yn wyneb ac arsylwi dosbarthiadau tiwtoriaid profiadol i’ch paratoi ar gyfer ymgymryd â’ch dosbarth eich hun. Bydd yn ofynnol i bawb gyflawni o leiaf 75 awr o ymarfer dysgu yn dechrau ym mis Medi 2014.

Bydd ffi o £150 ar gyfer y cwrs, ond byddwch yn cael eich talu am ddysgu dosbarth yn ystod y cyfnod ymarfer dysgu.

Y dyddiad cau am geisiadau yw:

Y Barri-Canolfan Cymraeg bob nos Lun

Monday, 24 February, 2014

Y Barri-Canolfan Cymraeg bob nos Lun

Mae Canolfan Palmerston yn agor bob nos Lun y tymor ar gyfer dysgwyr a siardwyr y Gymraeg. Bydd Caffi a dosbarthiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dewch yn llu!

Palmerston will open every Monday night ( term time) for a Welsh Cafe and Welsh medium classes.

Suitable for learners who are ready to have a go at using their Welsh. Come and give it a go!

When: Bob nos Lun/Every Monday night 18:30 – 21:00
Where: Canolfan Palmerston, Cadoc Crescent y Barri

Ysgoloriaeth Gymraeg / Welsh Scholarship 2014

Tuesday, 14 January, 2014

Ysgoloriaeth Gymraeg 2014
Welsh Scholarship 2014

We are pleased to announce the launch of the Welsh Scholarship which is aimed at encouraging members of the ethnic minorities in Cardiff and the Vale of Glamorgan to learn Welsh.
The Welsh language is one of the native languages of Wales and is spoken across the country by people of all ages, backgrounds, genders and ethnicities. Welsh is seen on sign posts, taught in schools, used in the workplace and, most importantly, spoken in the community.

Penwythnos Cymraeg i’r Teulu Llangrannog / Welsh for the Family Weekend, Llangrannog

Tuesday, 14 January, 2014

Penwythnos Cymraeg i’r Teulu Llangrannog

Am y drydedd flwyddyn yn olynnol fe fydd cwrs Cymraeg i’r Teulu yn cael ei gynnal yng ngwersyll yr Urdd, Llangrannog o Chwefror 28ain – Mawrth 2il. Pa ffordd well o ddathlu Dydd Gwyl Dewi?!

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Wednesday, 8 January, 2014

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Llongyfarchiadau mawr i Sarah Williams enillodd ein cystadleuaeth Cymraeg i’r Teulu arlein mis Rhagfyr. Mae copi o gwrslyfr Cymraeg i’r Teulu, Llyfr Gweithgareddau Cymraeg i’r Teulu a CD Cymraeg i’r Teulu ar y ffordd iddi hi.

Congratulations to Sarah Williams who has won our online Welsh for the Family competition that ran for the month of December. A copy of the Welsh for the Family course book, activity book and CD are on the way to her.

Llwyddiant y cwrs Sadwrn Nadolig / Christmas Saturday course success

Friday, 20 December, 2013

Daeth 42 o ddysgwyr i’r cwrs Sadwrn Nadolig yng Nghanolfan Palmerston y Barri. Roedd Gwenllian, Siân, Mair, Gareth a Suzanne yna i sicrhau bod y dysgwyr yn mwynhau’r diwrnod. Roedd Gareth yn gwneud te a choffi i bawb a Suzanne a Gwenllian yn rhedeg siop lyfrau. Prynodd llawer o bobl lyfr i ddarllen dros y Nadolig.


Jenny Carter oedd y person cyntaf i dalu i wneud yr Her Darllen Chwech. Bydd hi’n darllen 6 llyfr neu gylchgrawn dros y misoedd nesa ac yn derbyn tystysgrif am ei wneud. Pob lwc Jenny!

Cardiff Baby & Toddler Show – Dydd Sul yma!! / This Sunday!!

Wednesday, 13 November, 2013

Bydd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a’r Fro stondin yn y Cardiff and Baby Toddler Show a fydd yn cael ei gynnal Ddydd Sul yma – Tachwedd 17eg yn Neuadd y Ddinas Caerdydd. Bydd y sioe ar agor i’r cyhoedd rhwng 10yb a 4yp. Bydd cyfle i’r 250 o bobl cyntaf drwy’r drysau ennill bag o anrhegion gan gynnwys taleb am ostyngiad ar bris cwrs Cymraeg. Bydd cyfle i chi siarad ag aelodau staff profiadol a gofyn am wybodaeth a chyngor am gyrsiau yn eich ardal chi, a pha lefel fyddai orau i chi. Felly dewch draw i’n gweld …

Llun Sam y Ci

Sam y Ci a Wil Cap Coch

Wednesday, 30 October, 2013

Bydd Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a’r Fro yn croesawu Sam y Ci a Wil Cap Coch i’n plith o fis Ionawr 2014. Sam a Wil yw’r cymeriadau hoffus yn y llyfrau plant gan Emyr Lleywelyn sydd yn cydfynd â’r cwrs newydd ‘Iaith heb Waith’ i rieni ennyn hyder i ddysgu a defnyddio eu Cymraeg gyda’u plant. Bydd y cyrsiau’n cael eu treialu mewn 2 leoliad. Cadwch lygad ar y wefan am ddiweddariadau a manylion cyrsiau.

Pages