EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Hoffen ni eich cyflwyno chi i'r Swyddog Lled-ffurfiol newydd, Glyn Wise!

dydd Llun, 15 Medi, 2014

Helo, fy enw i yw Glyn Wise, Swyddog Lled Ffurfiol newydd Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a’r Fro. Mae’n bythefnos ers i mi ddechrau a dw i’n caru’r swydd yn barod. Mae’r Gymraeg yn golygu cymaint i fi, mae’n iaith gyfoethog llawn urddas gyda llenyddiaeth anhygoel i’w chlodfori. Mae’r iaith yn rhan ohonaf, yn fy ngwneud yn Gymro ac mae’r swydd yn fy siwtio i’r dim. Dw i wir yn edrych ymlaen at yr her newydd o helpu creu rhagor o siaradwyr Cymraeg ac yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â’r dysgwyr i gyd a’u helpu cymaint ag y gallai.

Hoffwn i gyflwyno fy hun trwy ddweud tipyn am fy hanes. Dw i’n wreiddiol o Flaenau Ffestiniog ond nawr dw i’n byw yng Nghaerdydd ers 8 mlynedd. Ddychmygais i ddim y baswn i’n byw yn y ddinas fawr ddrwg pan oeddwn yn blentyn. Daeth y dyhead am newid pan oeddwn yn y 6ed ddosbarth. Wrth astudio’r Tŵr gan Gwenlyn Parry, sylweddolais fod bywyd â rhestr fawr o oblygiadau. Gwneud yn dda yn yr ysgol, mynd i’r Brifysgol, ennill swydd, priodi, cael plant, marw. Roedd gen i ofn hynny. Felly, cymerais y cyfle i fynychu tŷ Big Brother. Sioe deledu yn seiliedig ar nofel George Orwell ble roedd camerâu mewn tŷ yn dilyn pob symudiad. Roedd rhaid goroesi byw gyda 14 o bobl eraill am 13 wythnos, gyda un ohonom, pob penwythnos, yn cael eu taflu allan o’r tŷ nes fod un ar ôl i gael eu gwobrwyo â £100,000. Des i’n ail ac felly roedd gadael y tŷ yn brofiad anhygoel.

Agorodd y sioe gymaint o gyfleoedd i ledaenu fy Ngymreictod ac fy ngwladgarwch i bobl na fyddai erioed yn crybwyll pwysigrwydd yr iaith a’i diwylliant. Roedd yn braf gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar Sianeli Saesneg â phapurau Llundain yn trafod yr iaith. Roedd hynny’n wych. Yna, es i ymlaen i weithio gyda Bwrdd yr Iaith i wneud taith ysgolion yn pwysleisio pwysigrwydd yr iaith. Yn y cyfamser ro’n i’n cyflwyno Planed Plant ar S4C, BBC Radio Cymru a gweithio mewn clybiau nos led-led Prydain. Roedd gweithio yn y cyfryngau’n wych, ond ymhen ddwy flynedd, teimlais fy mod wedi gwneud popeth o’n i eisiau. Edrychais am sialens newydd. Wrth grwydro maes yr Eisteddfod yn 2008, gwelais stondin Prifysgol Caerdydd. Yn ffodus iawn, ces i le ar gwrs i astudio BA yn y Gymraeg, y dewis gorau erioed! Roedd y cwrs yn wych! O astudio’r Mabinogi, i weithiau a bywyd Saunders Lewis, hanes y ddrama Gymraeg, nofelau modern â’r clasuron i ysgrifennu creadigol. Roedd y 3 blynedd yn anhygoel ac enillais 2.1 ar ben hynny!
Yn dilyn graddio cefais 2 flynedd o weithio fel athro iaith gyntaf Gymraeg. Ond, yn anffodus, nid oedd y swydd beth yr o’n i’n disgwyl ond nawr dw i wedi glanio ar fy nhraed ac edrychaf ymlaen i gydweithio a chwrdd â phawb yn y gweithgareddau Dysgu Anffurfiol.

Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth am unrhyw weithgareddau Dysgu Anffurfiol neu siarad a Glyn am sut i ymarfer eich Cymraeg, cysylltwch â fe ar WiseG3@cf.ac.uk neu ffoniwch 029 20 879 318.

Cymraeg - Feature Menu