EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Pam dysgu Cymraeg?

Mae miloedd o oedolion yn dysgu Cymraeg erbyn hyn – ond pam?

1. Mae dros 582,000 o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru a dros filiwn sy’n deall, heb sôn am y rhai sy'n byw a siarad Cymraeg y tu allan i Gymru.

2. Mae’n tyfu… Mae holl blant ysgolion Cymru unai yn siarad neu’n dysgu Cymraeg felly mae’n iaith i’r dyfodol.

3. Mae galw amdani… Yn unol â’r Ddeddf Iaith, mae’n orfodol i’r holl gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg ac mae llawer o gwmnïau preifat yn gwneud gan ei fod yn dda i fusnes. Canlyniad hyn yw bod galw mawr am siaradwyr Cymraeg.

4. Mae’n bwynt gwerthu unigryw… Cydnabyddir pwysigrwydd gallu cynnig profiad unigryw o fewn diwydiannau twristiaeth a lletygarwch drwy Ewrop gyfan erbyn hyn. Mae dwy iaith a synnwyr o hanes a diwylliant Cymreig yn rhoi Cymru mewn sefyllfa gref.

5. Mae’n creu cyfleoedd newydd… Dengys ymchwil bod gweithwyr â sgiliau dwyieithog yn fwy tebygol o ennill cyflog rhwng 8-10% yn fwy na gweithwyr heb sgiliau dwyieithog.

6. Mae’n agor drysau… Gellir cynyddu dealltwriaeth o’r hyn sydd o’ch amgylch hyd yn oed wrth ddysgu ychydig eiriau. Gall deall enwau strydoedd a llefydd yn eich ardal, a’r rhesymau drostynt fod yn hynod ddiddorol a gall hyn agor drysau newydd.

7. Mae’n arwain at fwy… Mae traddodiad ymchwil Ewropeaidd ar dwf sy’n dangos bod pobl ddwyieithog yn tueddu i fod yn fwy cymwys yn ieithyddol wrth fynd ati i ddysgu trydydd iaith.

8. Cewch y gorau o ddau fyd… Cyfle i brofi a byw dau ddiwylliant gwahanol, dau fyd o brofiadau. Gall helpu pobl i gryfhau’r ymdeimlad o ‘berthyn’ i Gymru. Gellir mwynhau Radio Cymru, S4C a’r Eisteddfod – yn ogystal â thoreth o ddigwyddiadau lleol a chymunedol heb offer cyfieithu ac isdeitlau.

9. Cewch ddwywaith cymaint… Er enghraifft, caiff unrhyw un â diddordeb mewn llenyddiaeth a hanes fynediad at draddodiad llenyddol sy’n ymestyn dros 1,500 o flynyddoedd! Gall y rheini sy’n diddori mewn cerddoriaeth fwynhau gwell dealltwriaeth o gerddoriaeth pop, roc, gwerin, corau ac emynau Cymraeg.

10. Mae’n cadw’r meddwl yn ystwyth… Ceir buddion cognyddol i fod yn ddwyieithog - rydych yn fwy creadigol, mae gennych sgiliau meddyliol ehangach a gwell sgiliau mathemategol.

Cymraeg - Feature Menu